Agjencia Per Meshtetjen e Vetqeverisjen Vendore

Trajnimet për Kapitalin Natyror

Zhvilluam trajnimet për Kapitalin Natyror të Bashkive në bashkëpunim me  Prezencën e OSBE në 20 bashki të vendit për të prezantuar dhe trajtuar me gjerësisht konceptin e Kapitalit Natyror të Bashkisë. Zhvillimi i kapitalit natyror në te...

Fuqizimi dhe trajnimet e administratës vendore

Një staf i trajnuar, i aftë dhe profesional në bashkitë tona është jetik për garantimin e shërbimit cilësor për qytetarët tanë. Ndaj, vlerësojmë rolin e Shkollës Rajonale për Administratën Publike për fuqizimin dhe trajnimin e admin...

Rritja e pagave për punonjësit e bashkive

Punojmë që në gjysmën e dytë të vitit 2024 të rrisim në mënyrë domethënëse pagat e punonjësve të bashkive për të rritur kështu cilësinë e shërbimeve ndaj qytetarëve. Patjetër që në këtë përpjekje edhe bashkitë duhet të b...

Ambientet e përbashkëta në territorin e bashkive tona

Shumë shpejt do të kemi një zgjidhje për mirëmbajtjen dhe kujdesin për ambientet e përbashkëta në territorin e bashkive tona. Ndërtesat dhe hapësirat që ndajmë me njëri-tjetrin duhet të kenë standarde, të jenë të sigurta dhe të ko...

Mbledhja e Këshillit Konsultativ

Diskutuam me kryetarët e Bashkisë gjatë mbledhjes së Këshilit Konsultativ, disa vendime shumë të rëndësishme që do të marrim së shpejti në qeveri. Një nga ato është edhe rritja e konsiderueshme e pagave për punonjësit e aparatit të...

Dialogu vendor me administratorët e njësive bashkiake

Pas diskutimeve më kryetarët e Bashkive mbi problematikat e ndryshme që ata hasin për administrimin e qytetit, e kemi shtrirë Dialogun Vendor edhe me Administratorët e Njësive Bashkiake. Dëgjuam mendimet e Administratorëve të Njësive të B...

Takim lidhur me treguesit e Performancës

Diskutim shumë i vlefshëm me Grupin e Punës për Treguesit e Performancës së Bashkive të vendit. Në funksion të përmirësimit të vetqeverisjes vendore, ngritjes së cilësisë së shërbimeve dhe mirëadministrimit të financave vendore &nb...

Mbledhja e grupit teknik të punës për Performancën

U mblodh grupi teknik i punës për matjen e performancës së shërbimeve në nivel vendor. U miratuan indikatorët e performancës dhe sfidat për të garantuar një proces të qëndrueshëm. Ky takim është i rëndësishëm për përmirësimin e ...

Mbledhja e grupit të parë të punës për Akademinë

Në mbledhjen e Grupit të Punës për zhvillimin e kapaciteteve të administratës dhe të zgjedhurve vendorë. Akademia do t’i vijë në ndihmë pushtetit lokal për një staf më të përgatitur, më konkurues dhe që i shërben më mirë ko...