Agjencia Per Meshtetjen e Vetqeverisjen Vendore

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (AMVV) është institucion publik qendror në varësi të Ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor.

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore ka për mision, ndërmarrjen e masave në zbatimin e politikave për avancimin e axhendës së decentralizimit dhe përmirësimit të funksionalitetit të njësive të vetëqeverisjes vendore. AMVV, ushtron veprimtarinë e saj sipas fushës së përgjegjësisë shtetërore të përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave, në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi.

Vizioni i Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore është i orientuar në frymën e parimeve të Kartës Evropiane për Autonominë Vendore.

AMVV, Ministrin e Shtetit për Pushtetin Vendor, në hartimin e politikave, strategjive  dhe përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore që lidhen me veprimtarinë e vetëqeverisjes vendore ose decentralizimin, si dhe  krijimin dhe administrimin e një sistemi kombëtar unik për monitorimin dhe zbatimin e funksioneve të deleguara të vetëqeverisjes vendore.

AMVV, monitoron, zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore, siguron informacione dhe informon institucionet publike, grupet e interesit dhe qytetarët për çështjet që lidhen me vetëqeverisjen vendore, koordinon punën për zgjidhjen e problematikave, si dhe harton raporte dhe analiza periodike dhe ofron këshillim ligjor ose teknik për këto çështje.  Gjithashtu mbledh të dhëna dhe kontribuon në matjen e performancës së njësive të vetëqeverisjes vendore,  bashkërendon proceset e punës ndërmer masa dhe koordinon iniciativat kombëtare me institucionet e tjera, për zhvillimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore për njësitë e vetëqeverisjes vendore. Evidenton, dokumenton, promovon praktika të mira të vetëqeverisjes vendore, koordinon dhe monitoron zbatimin e masave që rrjedhin nga procesi i integrimit evropian dhe marreveshjet ndërkombëtare për sa ato kanë të bëjnë me vetëqeverisjen vendore. Kryen detyrat e Sekretariatit Teknik të Këshillit konsultativ të Qeverisjes Qendrore me Vetëqeverisjen Vendore sipas legjislacionit në fuqi, si dhe ushtron funksione e veprimtari të tjera që i ngarkohen në përputhje me ligjin  marrëveshjet ndërkombëtare, vendimet e Këshillit të Ministrave dhe urdhrat e Kryeministrit apo të Ministrit, që kanë të bëjnë me vetëqeverisjen vendore.