Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore

Legjislacion Sektorial për Veprimtarinë Funksionale të Bashkive

 

 • Ligji nr. 139, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”
 • Ligji nr. 68, datë 27.4.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”
 • Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligj nr. 107, datë 31.7.2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”
 • Ligj nr. 8744, datë 22.2.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”
 • Ligj nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi rrugor i republikës së shqipërisë”
 • Ligji nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”
 • Ligji nr. 9874, datë 14.2.2008, “Për ankandin publik”
 • Ligji nr. 125, datë 25.4.2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”
 • Ligji nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike”
 • Ligji nr. 9154, datë 6.11.2003, “Për arkivat”
 • Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”
 • Ligji nr. 10 296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”
 • Ligji nr. 25, datë 10.5.2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”
 • Ligji nr. 29, datë 30.3.2023, “Për tatimin mbi të ardhurat”
 • Ligji nr. 29, datë 4.4.2024, “Për burimet ujore
 • Ligji nr. 45, datë 18.7. 2019, “Për mbrojtjen civile”
 • Ligji nr. 8102, datë 28.3.1996, “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura”
 • Ligji nr. 9115, datë 24.7.2003, “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”
 • Ligji nr. 24, datë 23.3.2023, “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”
 • Ligji nr. 124, datë 12.11.2015, “Për efiçencën e energjisë”
 • Ligji nr. 8308, datë 18.3.1998, “Për transportet rrugore”
 • Ligji nr. 9220, datë 15.4.2004, “Për shërbimin publik të varrimit”
 • Ligji nr. 10 463, datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”
 • Ligji nr. 69, datë 21.6.2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligji nr. 10 107, datë 30.3.2009, “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligji nr. 10 138, datë 11.5.2009, “Për shëndetin publik”
 • Ligji nr. 147, datë 30.10.2014, “Për shërbimin e urgjencës mjekësore”
 • Ligji nr. 55, datë 7.7.2022, “Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligji nr. 9636, datë 6.11.2006, “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit”
 • Ligji nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”
 • Ligji nr. 20, datë 5.3.2020, “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligji nr. 55, datë 28.5.2015, “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligji nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”
 • Ligji nr. 9780, datë 16.7.2007, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”
 • Ligji nr. 24, datë 9.3.2017, “Për Administrimin e Ujitjes dhe të Kullimit”
 • Ligji nr. 8312, datë 26.3.1998, “Për tokat bujqësore të pandara”
 • Ligji nr. 9244, datë 17.6.2004, “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”
 • Ligji nr. 57, datë 30.4.2020, “Për pyjet”
 • Ligji nr. 9693, datë 19.3.2007, “Për fondin kullosor”
 • Ligji nr. 10 120, datë 23.4.2009, “Për mbrojtjen e fondit të bimëve mjekësore, eterovajore e tanifere natyrore”
 • Ligji nr. 5, datë 4.2.2016,  “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”;
 • Ligji nr. 9587, datë 20.7.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”
 • Ligj nr. 10 006, datë 23.10.2008, “Për mbrojtjen dhe konservimin e faunës së egër”
 • Ligj nr. 81, datë 4.5.2017, “Për zonat e mbrojtura”
 • Ligji nr. 57, datë 18.7.2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligji nr. 22, datë 3.5.2018, “Për Strehimin Social”
 • Ligji nr. 65, datë 9.6.2016, “Për ndërmarrjet sociale në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligji nr. 93, datë 24.7.2014, “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”
 • Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”
 • Ligji nr. 27, datë 17.5.2018, “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”
 • Ligji nr. 10 352, datë 18.11.2010, “Për artin dhe kulturën”
 • Ligji nr. 8576, datë 3.2.2000, “Për bibliotekat në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligji nr. 79, datë 27.4.2017, “Për sportin”
 • Ligji nr. 93, datë 27.7.2015, “Për turizmin”
 • Ligji nr. 9710, datë 10.4.2007, “Për portet turistike në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligji nr.10 440, datë 7.7. 2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”
 • Ligji nr.10 431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”
 • Ligji nr. 162, datë 4.12.2014, “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”
 • Ligji nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”
 • Ligji nr. 155, datë 17.12.2020, “Për ndryshimet klimatike”
 • Ligji nr. 9774, datë 12.7.2007, “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”
 • Ligji nr. 152, datë 21.12.2015, “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”
 • Ligji nr. 89, datë 22.12.2022, “Për policinë bashkiake”
 • Ligji nr. 16, datë 5.4.2018, “Për diasporën”
 • Ligji nr. 96, datë 13.10.2017, “Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligji nr. 79, datë 24.6.2021, “Për të huajt”
 • Ligji nr. 10, datë 1.2.2021, “Për azilin në RSH”
 • Ligji nr. 10 221, datë 4.2.2010, “Për mbrojtjen nga diskriminimi”
 • Ligji nr. 10 201, datë 17.12.2009, “Për regjistrimin e përgjithshëm të njësive ekonomike bujqësore”;
 • Ligji nr. 10 202, datë 17.12.2009, “Për regjistrimin e përgjithshëm të njësive ekonomike jobujqësore”;
 • Ligji nr. 43, datë 21.4.2022, “Për zhvillimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme”
 • Ligji 63, datë 14.05.2020, “Për përmirësimin e zonave të biznesit (BID)”;
 • Ligji nr. 10 304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligj nr. 20, datë 16.3.2023,  “Për bletarinë”
 • Ligj nr. 64, datë 31.5.2012, “Për peshkimin”
 • Ligj nr. 103, datë 20.10.2016, “Për akuakulturën”
 • Vendim nr. 607, datë 25.10.2023, “Për miratimin e dokumentit të programit buxhetor afatmesëm 2024–2026, të rishikuar”
 • Vendim nr. 132, datë 7.3.2018,  “Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës”
 • Vendim nr. 326, datë 31.5.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”
 • Vendim nr. 325, datë 31.5.2023, “Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të zëvendësministrit, funksionarëve të kabineteve, prefektit, nënprefektit, nëpunësve civilë dhe nëpunësve në disa institucione të administratës publike”
 • Vendim nr. 379, datë 25.5.2016, “Për miratimin e rregullores “cilësia e ujit të pijshëm;
 • Vendim nr. 302, datë 11.5.2022, “Për politikat kombëtare për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit, trajtimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura”
 • Vendim nr. 153, datë 7.4.2000, “Për miratimin e rregullores së zbatimit të kodit rrugor të Republikës së Shqipërisë”
 • Vendim nr. 89, datë 14.2 2018, “Për miratimin e kushteve dhe përcaktimin e rregullave për transportin rrugor të nxënësve të arsimit parashkollor,profesional parauniversitar dhe të studentëve”
 • Vendim nr. 711, datë 29.10.2014, “Për miratimin e rregullores “për administrimin dhe funksionimin e varrezave në territorin e republikës së shqipërisë”
 • Vendim nr. 712, datë 29.10.2014, “Për miratimin e rregullores teknike “për projektimin dhe ndërtimin e varrezave në territorin e republikës së shqipërisë”
 • Vendim nr. 151, datë 4.2.2015, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për ngritjen e varrezave private”
 • Vendim nr. 786, datë 11.12.2019, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe ruajtjen e varrezave të dëshmorëve të atdheut”
 • Vendim nr. 1096,  datë 28.12.2015, “Për miratimin e rregullave, kushteve e procedurave për përdorimin dhe menaxhimin e hapësirës publike”
 • Vendim nr. 319, datë 31.5.2018, “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve”
 • Vendim nr. 177, datë 6.3.2012, “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”
 • Vendim nr. 127, datë 11.2.2015, “Për kërkesat për përdorimin në bujqësi të llumrave të ujërave të ndotura”
 • Vendim nr. 687, datë 29.7.2015, “Për miratimin e rregullave për mbajtjen, përditësimin dhe publikimin e statistikave të mbetjeve”
 • Vendim nr.333, datë 26.1.2011, “Për administrimin e venddepozitimeve rajonale të mbetjeve urbane”
 • Vendim nr. 452, datë 11.7.2012, “Për lendfillet e mbetjeve”
 • Vendim nr. 178, datë 6.3.2012, “Për incinerimin e mbetjeve”
 • Vendim nr. 662, datë 8.10.2014, “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për hapjen dhe për mbylljen e institucioneve arsimore parauniversitare publike”
 • Vendim nr. 319, datë 12.4.2017, “Për miratimin e standardeve të projektimit të shkollave”
 • Vendim nr. 502, datë 16.4.2008, “Për administrimin e konvikteve të sistemit arsimor parauniversitar”
 • Vendim nr. 175, datë 8.3.2017, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar”
 • Vendim nr. 825, datë 7.10.2015, “Për përcaktimin e kritereve e të procedurave për dhënien e lejes për hapjen, mbylljen dhe funksionimin e institucioneve private të arsimit parauniversitar, në të cilat zhvillohen edhe lëndë fetare apo ku mësimi zhvillohet edhe në gjuhë të huaj”
 • Vendim nr. 405, datë 20.5.2020, “Për miratimin e strategjisë së zhvillimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor në shqipëri 2020-2025”
 • Vendim nr. 118, datë 1.3.2023, “Për miratimin e planit kombëtar spitalor 2023–2030”
 • Vendim nr. 210, datë 6.4.2022, “Për miratimin e strategjisë kombëtare të shëndetësisë 2021-2030”
 • Vendim nr. 54, datë 5.2.2014, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”
 • Vendim nr. 686, datë 22.11.2017, “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”
 • Vendim nr. 408, datë 13.5.2015, “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”
 • Vendim nr. 1040, datë 25.11.2020, “Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtimet pa leje”
 • Vendim nr. 887, datë 24.12.2019, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurës së përshpejtuar për hartimin dhe miratimin e planit të detyruar vendor, si dhe procedurës së miratimit të lejeve të zhvillimit/ndërtimit, në rastet e fatkeqësisë natyrore”
 • Vendim nr. 1040, datë 25.11.2020, “Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtimet pa leje”
 • Vendim nr. 1180, datë 24.12.2020, “Për përcaktimin e procedurave të veçanta të legalizimit në favor të poseduesve të objekteve me shkelje të lejes së ndërtimit, si dhe rregullat për përfundimin e procedurës nga subjektet dhe/ose shoqëritë ndërtuese apo investitore”
 • Vendim nr. 827, datë 30.9.2020, “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim”
 • Vendim nr. 807, datë 11.12.2019, “Për përcaktimin e kritereve dhe të kushteve për kalimin e pronës shtetërore në pronë private, në funksion të planeve të përgjithshme vendore”
 • Vendim nr. 894, datë 4.11.2015, “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit dhe ai i njësisë vendore”
 • Vendim nr. 589, datë 7.9.2022, “Për rregullat dhe procedurat për konfiskimin për interes publik të objekteve të ndërtuara pa leje, për qëllim fitimi”
 • Vendim nr. 610, datë 22.9.2022, “Për përcaktimin e rregullave të detajuara për mënyrën e caktimit të mbikëqyrësit, detyrat dhe përgjegjësitë e tij, kushtet dhe elementet e përgjithshme të sigurimit të përgjegjësisë profesionale, si dhe rregullat, procedurat dhe mënyrën e mbajtjes së dokumentacionit gjatë zhvillimit të punimeve”
 • Vendim nr. 345, datë 22.5.2019, “Për miratimin e strategjisë kombëtare të ujitjes dhe kullimit 2019–2031 dhe të planit të veprimit”
 • Vendim nr. 1108, datë 30.12.2015, “Për transferimin, nga ministria e bujqësisë, zhvillimit rural dhe administrimit të ujërave te bashkitë, të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme e të paluajtshme të bordeve rajonale të kullimit”
 • Vendim nr. 90, datë 4.2.2016, “Për detajimin e fondit të investimeve për funksionin e ujitjes e të kullimit sipas bashkive”
 • Vendim nr. 1182, datë 24.12.2020, “Për miratimin e rregullave të lëshimit të akteve të kalimit në pronësi, pa shpërblim, të tokës bujqësore dhe të modelit të aktit individual të kalimit në pronësi të tokës bujqësore”
 • Vendim nr. 410, datë 27.6.2012, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës”
 • Vendim nr.1174, datë 24.12.2020, “Për procedurat e regjistrimit të amtp-ve, saktësimin e kufijve”
 • Vendim nr. 814, datë 31.12.2018, “Për miratimin e dokumentit të politikave për pyjet në Shqipëri, 2019–2030”
 • Vendim nr. 1374, datë 10.10.2008, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave, që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor”
 • Vendim nr. 559, datë 29.7.2022, “Për përcaktimin e çmimeve dhe tarifave për dhënien në shfrytëzim/përdorim të fondit pyjor kombëtar, për veprimtari ekonomike, si dhe për prodhimet drusore dhe jodrusore pyjore”
 • Vendim nr. 297, datë 17.5.2023, “Për miratimin e procedurave për kryerjen e veprimtarive të shfrytëzimit në fondin pyjor kombëtar nga individë apo subjekte të licencuara”
 • Vendim nr. 1719, datë 17.12.2008, “Për miratimin e rregullave të ankandit publik”
 • Vendim nr. 636, datë 25.9.2019, “Për miratimin e kritereve dhe të procedurave të shpalljes dhe administrimit të parqeve natyrore bashkiake”
 • Vendim nr. 302, datë 10.5.2019, “Për kriteret e ushtrimit, të miratimit e monitorimit të veprimtarive kërkimore-shkencore në zonat e mbrojtura mjedisore”
 • Vendim nr. 453, datë 3.7.2019, “Për masën e subvencionit të interesave të kredisë dhe procedurën e dhënies së tij për familjet që përfitojnë banesë me kosto të ulët, me kredi të lehtësuara nga shteti”
 • Vendimnr. 458, datë 3.7.2019, “Për procedurën e kthimit në fond banese, me qëllim strehimi, të objekteve pronë shtetërore, që përshtaten nga njësitë e vetëqeverisjes vendore me grante konkurruese nga buxheti i shtetit”
 • Vendim nr. 459, datë 3.7.2019, “Për rregullat për administrimin e kërkesave të njësive të vetëqeverisjes vendore për fonde nga buxheti i shtetit për subvencionimin e qirasë ose uzufruktit, mënyrën e financimit të subvencionit, monitorimin dhe bashkëpunimin ndërmjet njësive të vetëqeverisjes vendore dhe ministrisë përgjegjëse për strehimin”
 • Vendim nr. 522, datë 25.7.2019, “Për metodikën e llogaritjes së masës së qirasë për banesat sociale me qira”
 • Vendim nr. 823, datë 18.12.2019, “Për procedurat e blerjes së shtëpive në tregun e lirë që do t’i shtohen fondit publik të shtëpive me qira sociale”
 • Vendim nr. 179, datë 26.2.2020, “Për rregullat, kushtet dhe procedurat e privatizimit të banesave”
 • Vendim nr. 300, datë 15.4.2020, “Për procedurat e shkëmbimit të njësive të përballueshme të banesave”
 • Vendim nr. 301, datë 15.4.2020, “Për normat e strehimit, kushtet dhe standardet për shtëpitë sociale që blihen në tregun e lirë dhe shtëpitë me kosto të ulët”
 • Vendim nr. 898, datë 18.11.2020, “Për rregullat, kushtet, kriteret e procedurat e privatizimit të banesave dhe të objekteve të kthyera në fond banese të paprivatizuara”
 • Vendim nr. 578, datë 3.10.2018, “Për procedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij, si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes”
 • Vendim nr. 565, datë 29.9.2018,  “Për bashkërendimin e veprimtarisë ndërmjet mekanizmave këshillimorë dhe koordinues institucionalë dhe strukturave në nivel qendror e vendor, për çështjet që lidhen me të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”
 • Vendim nr. 353, datë 12.6.2018, “Për rregullat e funksionimit të grupit teknik, ndërsektorial për mbrojtjen e fëmijëve, pranë bashkive dhe njësive administrative”
 • Vendim nr. 578, datë 3.10.2018, “Për procedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij, si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes”
 • Vendim nr. 150, datë 20.3.2019, “Për metodologjinë e llogaritjes së fondeve për financimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror”
 • Vendim nr. 425, datë 27.5.2020, “Për procedurat e përzgjedhjes së subjekteve të pajisura me licencë për projektim, zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim në pasuritë kulturore, për kryerjen e investimeve me fonde publike në pasuritë kulturore”
 • Vendim nr. 560, datë 29.7.2022, “Për përcaktimin e procedurave publike për dhënien në administrim indirekt të pasurive kulturore personave fizikë ose juridikë, publikë ose private”
 • Vendim nr. 420, datë 15.6.2022, “Për marrjen e masave për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në rastet e fatkeqësive natyrore dhe konflikteve të armatosura”
 • Vendim nr. 583, datë 6.10.2021, “Për përcaktimin e procedurave dhe mënyrave të administrimit të bazës së të dhënave të pasurive kulturore të vjedhura”
 • Vendim nr. 510, datë 18.7.2012, “Për shpalljen e konkurseve kombëtare dhe ndërkombëtare për realizimin e veprave monumentale të artit pamor”
 • Vendim nr.717, datë 29.10.2004, “Për kategorizimin e bibliotekave publike”
 • Vendim nr. 748, datë 1.12.2022, “Për përcaktimin e zonës, distancës dhe gjerësisë së brigjeve të burimeve ujore”
 • Vendim nr. 321, datë 28.5.2014, “Për sigurinë në det, plazhe, në ujërat e brendshme në thellësi të territorit dhe gjatë ushtrimit të sporteve ujore”
 • Vendim nr. 352, datë 29.4.2015, “Për vlerësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit dhe kërkesat për disa ndotës në lidhje me të”
 • Vendim nr. 633, datë 26.10.2018, “Për masat kundër ndotjes së ajrit nga shkarkimet e mjeteve motorike dhe reduktimin e shkarkimeve në ajër të ndotësve të gaztë dhe të lëndës së ngurtë pezull nga motorët me ndezje pozitive dhe ata me ndezje me kompresion që djegin gaz natyror apo të lëngshëm për përdorim në automjete”
 • Vendim nr. 607, datë 29.7.2020, “Për tarifat për llojet e shërbimeve që ofrohen nga shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”
 • Vendim nr. 382, datë 13.5.2020, “Për sigurimin e jetës së punonjësve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”
 • Vendim nr. 520, datë 25.7.2019, “Për miratimin e rregullores për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”
 • Vendim nr. 494, datë 24.8.2023, “Për miratimin e uniformës, shenjave dalluese dhe modelit të dokumentit individual të identifikimit, ngjyrës, shenjave dhe përdorimit të mjeteve lëvizëse të policisë bashkiake”
 • Vendim nr. 419, datë 27.5.2020, “Për miratimin e programit shtetëror për mbështetje në fuqizim dhe angazhim të diasporës shqiptar”
 • Vendim nr. 585, datë 22.7.2020, “Për miratimin e strategjisë kombëtare për diasporën dhe të planit të veprimit 2021–2025”
 • Vendim nr. 1155, datë 24.12.2020, “Për kriteret për përcaktimin e njësisë së vetëqeverisjes vendore, numrit thelbësor dhe kërkesës së mjaftueshme të personave të pakicave kombëtare për t’u arsimuar në gjuhën e pakicës kombëtare”
 • Vendim nr. 701, datë 18.11.2021, “Për miratimin e planit kombëtar të veprimit për barazi, përfshirje dhe pjesëmarrjen e romëve dhe egjiptianëve, 2021–2025”
 • Vendim nr. 12, datë 11.1.2024, “Për miratimin e programit të reformave ekonomike (erp) 2024–2026”
 • Vendim nr. 366, datë 16.6.2023, “Për miratimin e strategjisë kombëtare të sigurisë ushqimore 2023–2027”;
 • Vendim nr. 460, datë 29.6.2022, “Për miratimin e strategjisë së bujqësisë, zhvillimit rural dhe peshkimit, 2021–2027”;
 • Vendim nr. 466, datë 30.7.2021, “Për miratimin e strategjisë së zhvillimit të biznesit dhe investimeve, 2021–2027, dhe të planit të saj të veprimit”
 • Vendim nr. 336, datë 4.5.2016, “Për transferimin e aksioneve të shoqërive të tregjeve të tregtimit me shumicë dhe pakicë të fruta-perimeve te njësitë e vetëqeverisjes vendore”
 • Vendim nr. 345, datë 26.5.2022, “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të dhënave të humbjeve nga fatkeqësitë”
 • Vendim nr. 158, datë 17.3.2021, “Për miratimin e kritereve dhe të procedurave për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”
 • Vendim nr. 923, datë 25.11.2020, “Për funksionimin e organizimin e komitetit të mbrojtjes civile dhe bashkëpunimin ndërinstitucional të institucioneve dhe të strukturave të sistemit të mbrojtjes civile”
 • Akt normativ nr. 9, datë 16.12.2019, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”
 • Vendim nr. 414, datë 8.7.2021, “Për miratimin e procedurave dhe kritereve të ndarjes dhe të përdorimit të fondit të kushtëzuar të buxhetit të shtetit për mbrojtjen civile”
 • Vendim nr. 329, datë 16.5.2012, “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”
 • Vendim nr. 887, datë 24.12.2019, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurës së përshpejtuar për hartimin dhe miratimin e planit të detyruar vendor, si dhe procedurës së miratimit të lejeve të zhvillimit/ndërtimit, në rastet e fatkeqësisë natyrore”
 • Vendim nr. 402, datë 20.5.2020, “Për miratimin e dokumentit të politikave “për qeverisjen e sektorit të informacionit gjeohapësinor në shqipëri, 2020-2030”
 • Vendim nr. 147, datë 18.2.2015, “Për miratimin e dokumentit të politikave për implementimin e të dhënave të hapura publike dhe krijimin e portalit të të dhënave të hapura”
 • Vendim nr. 22, datë 12.1.2018, “Për miratimin e kritereve e të procedurave për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit dhe ndërtimin e strukturave/objekteve në funksion të tij”
 • Vendim nr. 874, datë 29.9.2021, “Për miratimin e rregullave për zbatimin e parimeve të etikës, të klasifikimit të veprimtarive të jashtme dhe vlerën e dhuratave, që mund të pranohen gjatë veprimtarisë së nëpunësit të administratës publike”
 • Vendim nr. 625, datë 26.10.2018, “Për miratimin e manualit të etikës në ofrimin e shërbimeve publike në sportel”;
 • Vendim nr. 575, datë 10.7.2013, “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat”
 • Vendim nr. 568, datë 6.10.2021, “Për miratimin e rregullave për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit, orët shtesë dhe kompensimin e tyre në institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore”
 • Vendim nr. 189, datë 5.4.2023, “Për miratimin e platformës së monitorimit dhe verifikimit”
 • Udhëzim nr. 9, datë 20.3.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”
 • Udhëzim i përbashkët nr. 17, datë 20.6.2022, “Për përcaktimin e uniformitetit minimal të standardeve procedurale për mbledhjen e detyrimeve të taksave e tarifave vendore”
 • Udhëzim nr. 16, datë 3.4. 2020, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”
 • Udhëzim nr. 23, datë 30.7.2018, “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”
 • Udhëzim nr. 24, datë 2.9.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”
 • Udhëzim nr. 35, datë 29.12.2023, “Procedura për menaxhimin e vështirësive financiare për njësitë e vetëqeverisjes vendore”
 • Udhëzimi nr. 16, datë 20.07.2016, ” Për përgjegjësitë e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të riskut në njësinë publike”
 • Udhëzim nr. 21, datë 25.10.2016, “Për nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve”
 • Udhëzim nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”
 • Udhëzim nr.3, datë 28.7.2004, “Për administrimin e ujit të pijshëm”
 • Udhëzim nr. 9, datë 3.7.2012, “Mbi auditimin dhe inspektimin e sigurisë rrugore”
 • Udhëzim  nr. 5167, datë 26. 12. 2002, “Mbi organizimin e qarkullimit dhe sinjalizimit rrugor”
 • Udhëzim nr.15, datë 24.7.2007, “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor”
 • Udhëzim nr. 20, datë 10.10.2007, “Për modelet e licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor”
 • Udhëzim nr. 5628, datë 18.11.2016, “Pёr miratimin e rrjetit tё linjave ndёrqytetёse”
 • Udhëzim nr. 8885, datë 7.11.2016, “Pёr kushtet dhe kriteret qё duhet tё plotesojnё subjektet pёr transportin rrugor turistik”
 • Udhëzim nr. 9, datë 3.7.2012, “Mbi auditimin dhe inspektimin e sigurisë rrugore”
 • Udhëzim i përbashkët nr. 4, datë 9.12.2015, “Për mënyrat e kryerjes së zhvarrosjes dhe zhvarrosjes murale të rasteve të veçanta”
 • Udhëzim nr.1, datë 31.3.2006, “Mbi përcaktimin e kushteve të veçanta që duhet të plotësojnë automjetet e varrimit”
 • Udhëzim nr. 12, datë 10.6.2021, “Për procedurat e pranimit, të pezullimit dhe të largimit të mësuesit dhe të mësuesit në dispozicion nga një vend pune, si dhe administrimi i portalit “mësues për shqipërinë”
 • Udhëzim nr. 1, datë 16.3.2017, “Për mënyrën dhe procedurat e zbatimit të planeve të përgjithshme vendore”
 • Udhëzim nr. 12, datë 30.12.2019, “Për rregullat dhe kriteret teknike për mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës së ujitjes dhe të kullimit”
 • Udhëzim nr. 12, datë 30.12.2019, “Për rregullat dhe kriteret teknike për mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës së ujitjes dhe të kullimit”
 • Udhëzim nr. 1, datë 18.7.2012, “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara”;
 • Udhëzim nr. 1, datë 9.6.2016, “Për rregullat, procedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor publik”
 • Udhëzim nr. 2, datë 20.7.2016, “Për kriteret teknike të klasifikimit të kullotave e livadheve dhe procedurat për dhënien e tyre për kullotje e kositje bari”
 • Udhëzim nr. 17, datë 20.4.2023, “Për bashkërendimin e funksioneve inspektuese në fushën e mbrojtjes së pyjeve”
 • Udhëzim nr. 631, datë 21.11.2022, “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore në institucionet rezidenciale, për fëmijët 6–15 vjeç”
 • Udhëzim nr. 40, datë 23.10.2020, “Për mënyrën e administrimit dhe të mirëmbajtjes së banesave të specializuara”
 • Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 33, datë 26.8.2020, “Për kushtet e tjera që duhet të plotësojnë strehët e përkohshme”
 • Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 40, datë 23.10.2020, “Për mënyrën e administrimit dhe të mirëmbajtjes së banesave të specializuara”
 • Udhëzim i përbashkët nr. 22, datë 5.6.2020, “Për mënyrën e ndërveprimit të programeve sociale të strehimit me shërbimet sociale të punësimit, arsimit dhe kujdesit shëndetësor”;
 • Udhëzim nr. 374, datë 24.6.2021, “Për përcaktimin e rregullave të monitorimit dhe vlerësimit të subjekteve që kanë në administrim pasuritë kulturore”
 • Udhëzim nr. 583, datë 14.10.2019, “Për miratimin e kritereve dhe procedurave standarde të kalimit të pronës në administrim”
 • Udhëzim nr. 8885, datë 7.11.2016, “Pёr kushtet dhe kriteret qё duhet tё plotesojnё subjektet pёr transportin rrugor turistik”
 • Udhëzim i përbashkët nr. 2, datë 15.11.2023, “Për nivelin kufi të zhurmës për një mjedis të dhënë dhe për fushën e veprimtarive ekonomike-shoqërore”
 • Udhëzim nr.5, datë 26.11.2010, “Për kriteret dhe procedurat për pajisjen me leje të thjeshtë mjedisore të veprimtarive që lëshojnë zhurma në mjedis”
 • Udhëzim nr. 1, datë 19.2.2018, “Për miratimin e kërkesave minimale për hartimin e planeve të veprimit për zhurmat”
 • Udhëzim nr.1. datë 7.1.2012, “Për kërkesat minimale për hartëzimin strategjik të zhurmës”;
 • Udhëzim nr. 18, datë 24.9.2021, “Për përcaktimin e kushteve të tregjeve të kafshëve të gjalla”
 • Udhëzim nr. 1, datë 27.6.2014, “Për krijimin, funksionimin dhe përgjegjësitë e strukturave të autoriteteve përgjegjëse për parandalimin e konfliktit të interesave, në institucionet publike”
 • Regullore nr. 2, datë 24.10.2019, “Për organizimin e tregjeve të produkteve të peshkimit”
 • Urdhër nr. 206, datë 25.10.2022, “Për miratimin e formatit të planeve vendore të veprimit për efiçencën e energjisë dhe raporti i progresit për zbatimin e planeve”
 • Urdhër nr. 31, datë 28.1.2020, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në republikën e shqipërisë”
 • Urdhër nr. 250, datë 18.4.2023, “Për mënyrën e krijimit, organizimit dhe funksionimit të spitalit ditor dhe spitalit bashkiak publik”
 • Urdhër nr. 366, datë 8.9.2021, “Për kryerjen e aktiviteteve të kontrollit në thertore dhe tregje”
 • Urdhër i përbashkët nr. 443, datë 6.10.2022, “Për përcaktimin e tarifave të autorizimit për peshkimin çlodhës-argëtues dhe tarifave për shërbimet që ofrohen nga organizatat e peshkimit”