Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore

Diskutim shumë i vlefshëm me Grupin e Punës për Treguesit e Performancës së Bashkive të vendit. Në funksion të përmirësimit të vetqeverisjes vendore, ngritjes së cilësisë së shërbimeve dhe mirëadministrimit të financave vendore