Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
Faza e tretë e projektit STAR u përmbyll pas 10 viteve të suksesshme në mbështetje të njësive vendore në Shqipëri. Partnerët dhanë një ndihmë të çmuar në çuarjen përpara të reformës administrativo-territoriale të vitit 2014 e cila transformoi hartën e vendit nga 373 njësi gati të pamenaxhueshme në 61 bashki ku zhvillohet ekonomi dhe ka cilësi më të mirë të shërbimeve.
Do të përmirësojmë akoma më tej sistemin e qeverisjes vendore duke i shndërruar bashkitë në agjentë ekonomikë të territorit të tyre, duke i ndihmuar të krijojnë punë dhe të ardhura më të mëdha