Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore

U mblodh grupi teknik i punës për matjen e performancës së shërbimeve në nivel vendor. U miratuan indikatorët e performancës dhe sfidat për të garantuar një proces të qëndrueshëm.

Ky takim është i rëndësishëm për përmirësimin e efikasitetit dhe cilësinë e shërbimeve ndaj qytetarëve.