Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 82.72 km2
  • Njësitë Administrative: 3
  • Popullsia: 21.261 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  113
  • Migrimi i brendshëm neto: 25

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 1.140
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 61.531
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  1
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 23
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 12,3
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023