Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 616.85 km2
  • Njësitë Administrative: 5
  • Popullsia: 83.683 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -334
  • Migrimi i brendshëm neto: -429

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 5.986
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 52.693
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  6
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 1
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 10,3
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023