Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 1057.3 km2
  • Njësitë Administrative: 8
  • Popullsia: 14.189 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -22
  • Migrimi i brendshëm neto: -168

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 323
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 55.398
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  9
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 5
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 7,0
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023