Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 1110.03 km2
  • Njësitë Administrative: 14
  • Popullsia: 598.176 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  2,608
  • Migrimi i brendshëm neto: 6,004

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 52.233
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 71.826
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  15
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 229
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 14,3
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023