Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 431.24 km2
  • Njësitë Administrative: 4
  • Popullsia: 6.761 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -47
  • Migrimi i brendshëm neto: -211

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 321
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 58.171
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  3
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 0
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 6,1
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023