Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 831.44 km2
  • Njësitë Administrative: 9
  • Popullsia: 1.0750 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë: -59
  • Migrimi i brendshëm neto: -268

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 206
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 51.467
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  2,2
  • Nr. i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 4
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 5,9
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023