Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 872.71 km2
  • Njësitë Administrative: 11
  • Popullsia: 102.434 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -184
  • Migrimi i brendshëm neto: 320

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 4.994
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 48.779
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  12
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 17
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 10,0
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023