Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 92.19 km2
  • Njësitë Administrative: 4
  • Popullsia: 22.058 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -11
  • Migrimi i brendshëm neto: 118

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 1.004
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 56.503
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  2
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 103
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 11,9
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023