Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 561.24 km2
  • Njësitë Administrative: 6
  • Popullsia: 9.850 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -69
  • Migrimi i brendshëm neto: -185

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 177
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 56.724
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  5
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 1
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 6,3
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023