Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 58.96 km2
  • Njësitë Administrative: 2
  • Popullsia: 22.613 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  11
  • Migrimi i brendshëm neto: -137

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 2.280
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 48.786
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  2
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 53
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 14,0
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023