Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 118.01 km2
  •  Njësitë Administrative: 4
  • Popullsia: 16.332 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -31
  • Migrimi i brendshëm neto: -89

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 472
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 47.923
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  4
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 5
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 9,8
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023