Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 505.53 km2
  • Njësitë Administrative: 5
  • Popullsia: 6.222 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  5
  • Migrimi i brendshëm neto: -56

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: -328
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 54.996
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  3
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 3
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 4,9
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023