Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 272.02 km2
  • Njësitë Administrative: 3
  • Popullsia: 8.762 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë: -37
  • Migrimi i brendshëm neto: -232

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 150
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 48.413
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  2,0
  • Nr. i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 4
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 7,0
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023