Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 548.77 km2
  • Njësitë Administrative: 8
  • Popullsia: 46.070  banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -137
  • Migrimi i brendshëm neto: -221

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 1.588
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 48.182
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  8
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 10
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 9,4
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023