Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 322.95 km2
  •  Njësitë Administrative: 4
  • Popullsia: 18.768  banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  37
  • Migrimi i brendshëm neto: -217

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 369
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 5.332
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  3
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 13
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 9,8
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023