Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 601.95 km2
  • Njësitë Administrative: 5
  • Popullsia: 7.980 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -91
  • Migrimi i brendshëm neto: -61

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 399
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 46.867
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  1
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 2
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 6,8
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023