Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja:197.79 km2
  •  Njësitë Administrative: 6
  • Popullsia: 16.580 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -31
  • Migrimi i brendshëm neto: -172

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 406
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 56.219
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  2
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 8
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 9,0
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023