Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 82.5 km2
  •  Njësitë Administrative: 3
  • Popullsia: 18.227 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -75
  • Migrimi i brendshëm neto: -520

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 525
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 565.314
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  1
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 6
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 10,6
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023