Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 869.71 km2
  • Njësitë Administrative: 7
  • Popullsia: 13.625  banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -90
  • Migrimi i brendshëm neto: -397

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 448
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 51.093
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  3
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 11
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 8,1
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023