Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 329.19 km2
  • Njësitë Administrative: 9
  • Popullsia: 15.838 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -78
  • Migrimi i brendshëm neto: -388

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 460
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 48.820
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  1
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 7
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 8,3
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023