Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 656. 34 km2
  • Njësitë Administrative: 7
  • Popullsia: 31.008 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -146
  • Migrimi i brendshëm neto: -280

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 552
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 50.005
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  10
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 3
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 9,3
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023