Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 372.72 km2
  •  Njësitë Administrative: 11
  • Popullsia: 63.135 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -189
  • Migrimi i brendshëm neto: -211

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 2.748
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 46.019
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  11
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 47
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 9,6
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023