Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 793.36 km2
  • Njësitë Administrative: 7
  • Popullsia: 23.312 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë: 6
  • Migrimi i brendshëm neto: -283

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 652
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 54.209
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  6
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 6
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 7,9
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023