Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 509.1 km2
  • Njësitë Administrative: 10
  • Popullsia: 51.354 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  70
  • Migrimi i brendshëm neto: 73

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 2.687
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 50.381
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  10
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 17
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 10,4
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023