Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 269.03 km2
  • Njësitë Administrative: 4
  • Popullsia: 34.405  banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -89
  • Migrimi i brendshëm neto: -105

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 1.146
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 47.388
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  7
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 17
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 10,2
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023