Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 160.23 km2
  • Njësitë Administrative: 4
  • Popullsia: 31.077  banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë: –140
  • Migrimi i brendshëm neto: -182

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 830
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 48.522
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  2,4
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 13
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 8,7
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023