Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 339.02 km2
  • Njësitë Administrative: 6
  • Popullsia: 51.191 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  217
  • Migrimi i brendshëm neto: -177

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 1.804
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 49.077
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  7
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 165
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 12,3
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023