Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore

BASHKIA KORÇË

  • Sipërfaqja: 805.99 km2
  • Njësitë Administrative: 8
  • Popullsia: 60.754 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -406
  • Migrimi i brendshëm neto: -320

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 3.245
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 51.400
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  8
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 95
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 10,9
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023