Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 221.88 km2
  • Njësitë Administrative: 3
  • Popullsia: 4.898  banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -52
  • Migrimi i brendshëm neto: -12

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 138
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 45.483
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  4
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 1
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 9,3
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023