Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 864.06 km2
  • Njësitë Administrative: 8
  • Popullsia: 7.519 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -81
  • Migrimi i brendshëm neto: -144

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 263
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 54.509
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  7
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 1
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 6,4
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023