Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 357.48 km2
  • Njësitë Administrative: 4
  • Popullsia: 12.172 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë: -23
  • Migrimi i brendshëm neto: -196

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 133
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 57.019
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  5,3
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 1
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 7,4
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023