Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 304.65 km2
  • Njësitë Administrative: 4
  • Popullsia: 4.400 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -54
  • Migrimi i brendshëm neto: -115

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 134
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 44.698
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  1
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 1
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 6,6
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023