Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 399.62 km2
  • Njësitë Administrative: 4
  • Popullsia: 11.684 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -2
  • Migrimi i brendshëm neto: -83

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 199
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 51.227
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  8
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 6
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 9,2
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023