Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 739.22 km2
  • Njësitë Administrative: 10
  • Popullsia: 16.553 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -17
  • Migrimi i brendshëm neto: -292

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 414
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 54.761
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  5
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 0
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 6,3
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023