Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 469.25 km2
  • Njësitë Administrative: 7
  • Popullsia: 23.270 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë: -128
  • Migrimi i brendshëm neto: -92

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 1.269
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 62.159
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  3
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 4
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 11,0
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023