Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 441.2 km2
  • Njësitë Administrative: 5
  • Popullsia: 11.413 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -99
  • Migrimi i brendshëm neto: -14

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 213
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 48.391
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  2
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 1
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 5,3
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023