Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 619.9 km2
  •  Njësitë Administrative: 10
  • Popullsia: 101.963 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -263
  • Migrimi i brendshëm neto: 198

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 4.653
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 58.427
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  12
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 23
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 11,7
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023