Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 872.03 km2
  • Njësitë Administrative: 13
  • Popullsia: 115.614 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -131
  • Migrimi i brendshëm neto: -197

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 4.681
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 53.070
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  8
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 41
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 10,6
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023