Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 338.3 km2
  • Njësitë Administrative: 6
  • Popullsia: 153. 614 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë: 267
  • Migrimi i brendshëm neto: 1,241

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 9.913
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 54.082
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  10
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 177
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 14,1
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023