Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 466.67 km2
  • Njësitë Administrative: 3
  • Popullsia: 8.259 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -71
  • Migrimi i brendshëm neto: 27

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 196
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 53.140
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  1
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 7
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 6,1
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023