Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 156.56 km2
  • Njësitë Administrative: 4
  • Popullsia: 28.135 banorë
  • Shtesa natyrore e popuullsisë: 6
  • Migrimi i brendshëm neto: -85

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 652
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 50.679
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  5,4
  • Nr. i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 3
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 9,1
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023