Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 937.88 km2
  • Njësitë Administrative: 15
  • Popullsia: 50.775 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë: 277
  • Migrimi i brendshëm neto: -744

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 967
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 56.696
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  10,0
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 8
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 9,0
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023