Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 453.27 km2
  • Njësitë Administrative: 5
  • Popullsia: 25.897 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -165
  • Migrimi i brendshëm neto: -90

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 499
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 47.943
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  3
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 3
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 8,7
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023