Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 189.65 km2
  • Njësitë Administrative: 5
  • Popullsia: 25.163 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë:  -61
  • Migrimi i brendshëm neto: -44

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 591
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 48.059
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  2
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 12
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 8,6
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023